Probioform Logo

Gratis frakt

for ordre over 1,000 kr

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser 

Innledning: 
Dette kjøpet er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer på wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

 Avtalen 
Avtalen mellom Kjøper og Selger består av opplysningene Selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. 

Ved motstrid mellom opplysningene Selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. 

Partene 
Selger 
Firmanavn: Probioform Norge AS 
Kontaktadresse: c/o Ole Magnus Kikut, Huitfedsgt 11 A, 0253Oslo.
E-post: info@probioform.no 
Org. nr.: 918 880 100

Kjøper er den person som foretar bestillingen. 

Priser 
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene Kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. 

Vi tar forbehold for feil i priser og endringer i priser og spesifikasjoner på produkter på vår side. 

Avtaleinngåelse 
Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperens bestilling er mottatt av Selgeren. 

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Ordrebekreftelse 
Når Selgeren har mottatt Kjøperens bestilling, skal Selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til Kjøperen. 

Det anbefales at Kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør Kjøperen ta kontakt med Selger så snart som mulig. 

Betaling 
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Selgeren til Kjøperen. Kjøp på wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com kan foregå med Paypal og kortbetaling (VISA/Mastercard) via Stripe. 

Ved betaling med kredittkort eller debetkort, kan Selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.  

Levering m.v. 
Levering av varen fra Selgeren til Kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. 

Selger sørger for levering med HeltHjem, PostNord og Mypack, og bestreber å sende varene til Kjøper så raskt som mulig. Forventet leveringstid fra ordretidspunkt til mottatt varer er mellom 3 – 7 dager. Når pakken sendes fra Selger vil Kjøper motta en e-post med sporingskode slik at Kjøper kan følge pakken. Rask levering forutsetter at HeltHjem og PostNord overholder sine leveringsfrister. Selger kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser hos HeltHjem eller PostNord. 

Hvis Kjøper ikke henter sin bestilling på postkontoret eller et postutleveringssted innenfor avhentingsfristens utløp – etter 14 dager – mottar Selger pakken i retur. 

Kjøper er ansvarlig for å oppgi riktig nåværende adresse til Selger. Selger bekrefter adressen oppgitt av Kjøper i ordrebekreftelsen sendt øyeblikkelig etter at ordren er gjort.   

Risikoen for varen 
Risikoen for varen går over på Kjøperen når varen er overtatt av Kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og Kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har Kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. 

Angrerett 
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at Kjøperen uten grunn kan returnere varen til Selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. 

Kjøperen må gi Selger skriftlig melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Meldingen må inneholde ditt navn, hvilket ordrenummer returen gjelder, en kort beskrivelse av hvorfor Kjøper ønsker å returnere varene samt hvordan Kjøperen vil returnere varen til Selgeren. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Selger innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til Kjøperen innen 14 dager fra den dag Selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Selgers rådighet. Ved bruk av angrerett må Kjøperen betale for retur av varen til Selgeren. Kjøperen er ansvarlig for eventuelt bortkomne varer. 

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da Kjøperen mottok den. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som av hensyn til hygiene og helsevern ikke er egnet for retur (for eksempel kosttilskudd) når varens forseglingen er blitt brutt. Angreretten gjelder ikke ved kjøp av medisinsk utstyr eller legemidler. Øvrige unntak fra angreretten er definert i Angrerettlovens § 22.  

Hva skal sendes tilbake, og hvor? 
Kontakt oss først på email info@probioform.no eller telefon 97686286 (kl 09-15 hverdager) for å få informasjon om retur av pakke og refundering av kjøpet. 

Ved bruk av angreretten skal Kjøper sende varen tilbake til Selgeren i original emballasje sammen med en kopi av ordrebekreftelsen. Godt innpakket sendes pakken og ordrebekreftelsen til: 

Probioform c/o Lettbutikk  AS
Verkseier Furulunds vei 49,
0668 Oslo

Varer skal sendes tilbake med Postnord. Billig returetikett kan kjøpes gjennom å kontakte vår kundeservice.

Undersøkelse av varen 
Når Kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. 

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må Kjøperen melde fra til Selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10. 

Reklamasjon ved mangel 
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må Kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. 

Ved mangel i en leveranse ber vi Kjøper straks rette en henvendelse til vår kundeservice med ordrenummer og en beskrivelse av mangelen. Ved slike tilfeller ber vi Kjøperen ta vare på originalemballasjen. Avhengig av den konkrete situasjonen vil Kjøper motta videre instrukser. 

Er reklamasjonen berettiget refunderer Selger Kjøpers rimelige fraktomkostninger ved å sende varen i retur. I motsatt fall skal Kunden selv betale utgifter til transport, herunder våre fraktomkostninger til returnering av varen etter undersøkelse. 

Husk at varen alltid skal sendes i forsvarlig emballasje. Kjøper har selv ansvaret for pakken/varene inntil Selgeren mottar den. Ta derfor vare på postkvitteringen inkl. opplysninger om fraktomkostninger samt evt. sporingsnummer. Bemerk! Selger aksepterer ikke pakker som blir sendt pr postoppkrav. 

Ved forsinket leveranse av varen må krav rettes til Selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. 

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse 
Dersom Selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Selgeren. 

Oppfyllelse: Dersom Selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan Kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selgeren at det står i vesentlig misforhold til Kjøperens interesse i at Selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. 

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som Kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. 

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. 

Kjøperen må melde krav til Selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 10. 

Kjøperens rettigheter ved mangel 
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Selgeren. 

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan Kjøperen kreve at Selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg Kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selgeren urimelige kostnader. 

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for Kjøperen, uten risiko for at Kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for Kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. 

Selv om Kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan Kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. 

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan Kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. 

Heving: I stedet for prisavslag kan Kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. 

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. 

Kjøperen må melde krav til Selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 10. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Selger. 

Selgerens rettigheter ved Kjøperens mislighold 
Dersom Kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Selgeren eller forhold på Selgerens side, kan Selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra Kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer. 

Oppfyllelse: Dersom Kjøperen ikke betaler, kan Selgeren fastholde kjøpet og kreve at Kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra Kjøper, kan Selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. 

Selgeren kan også heve kjøpet dersom Kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre Kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. 

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra Kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra Kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom Kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og Kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom Kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Selgeren belaste Kjøper med et gebyr + frakt tur/retur. 

Personopplysninger 
For at Kunden skal kunne inngå avtale med wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com har Selgeren behov for kundens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

Med mindre Kjøperen samtykker til noe annet, kan Selger kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til Kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre Selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Selgeren skal få gjennomført avtalen med Kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

Hvis Selgeren vil benytte Kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende Kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Selgeren innhente Kjøperens samtykke. Selgeren må gi Kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. 

Kjøperen kan enkelt kontakte Selger, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om Selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Selgeren sletter eller endrer personopplysningene. 

Konfliktløsning 
Kjøp av varer på wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com er underlagt norsk lov. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Medlemsklubb og bonus 
Som kunde hos oss blir du belønnet med en bonus på minimum 2% på de varer du kjøpet. Det fremgår på hver enkelt vare hvor mye bonus du blir tildelt når du kjøper varen. Dette lar deg spare penger når du handler hos oss. Din bonus blir automatisk satt inn på din medlemskonto og kan brukes til kjøp av varer allerede 3 dager etter seneste kjøp. Din bonus utløper 9 måneder etter ditt seneste kjøp. Bonus kan ikke utbetales kontakt, men kun brukes til kjøp hos wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com. Fraktgebyrer etc kan ikke betales med bonus. Medlemsskapet har ingen forpliktelser og er ikke kjøpsbetinget. Hvis du annullerer et kjøp annulleres også bonusen på dette kjøpet. 

Priser, tilbud og rabattkoder 
Alle angitte besparelser er i forhold til produsentens opplyste veiledende utsalgspriser. Tilbud gjelder kun i begrensede perioder eller så langt lageret rekker.  

Vi har løpende rabattkoder på merker, kategorier mm. Disse offentliggjøres typisk i våre nyhetsbrev. Rabattkoder kan ikke kombineres og det kan derfor kun anvendes 1 rabattkode pr. ordre.  

Det tas forbehold om utsolgte produkter, trykkfeil, moms- og avgiftsendringer samt leveringssvikt.

Nyhetsbrev 
Som butikk vil vi kun utlevere den informasjonen som er nødvending for å sende din ordre, dvs. navn, adresse, email og relevante produktdata. Såfremt du har tilmeldt deg vårt nyhetsbrev vil du ca en gang om uken motta en email med nyheter, tilbud og andre produktoppdateringer. Får å tilby denne service oppbevarer vi dine opplysninger i en sikker database som brukes utelukkende til markedsføring av våre produkter. All informasjon i databasen behandles strengt fortroligt og blir aldri delt med tredjepart. 

Din emailadresse oppsamles når du registrerer deg som kunde på wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com og gjemmes i vår database med henblikk på markedsføring av våre produkter. Din emailadresse blir ikke delt med tredjepart. 

Hvis du ikke lengre ønsker å motta vårt nyhetsbrev kan du avmelde deg ved å trykke på ”avmeld nyhetsbrev” i selve nyhetsbrevet. Eventuelt kan du kontakte kundeservice på info@Probioform.no som vil fjerne deg fra emaillisten. 

På hjemmesiden har vi en varselsemail funksjon hvor du kan skrive deg på en liste og få beskjed når utsolgte produkter kommer tilbake på lageret. Denne brukes kun til at du mottar en email når produktet er tilbake på lager, emailer oppgitt gjennom dette systemet brukes ikke til markedsføringsmateriale eller nyhetsbrev. 

Persondatapolitikk 
Vi har bruk for følgende opplysninger når du handler hos oss: 
– navn 
– Adresse 
– telefonnummer 
– emailadresse 

Vi registrerer deg i våre systemer og videregir kun de opplysninger som er nødvendige for å kunne levere pakken til deg. 
Personopplysningene registreres hos wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com og oppbevares i 5 år regnet fra utgangen av det regnskapsår opplysningene vedrører. Deretter slettes opplysningene. 

Vi samarbeider med en rekke virksomheter som oppbevarer og behandler data. Virksomhetene behandler utelukkende opplysninger på våre vegne og kan ikke bruke dem til eget formål. Vi samarbeider bare med databehandlere i land i EU eller land som kan gi dine opplysninger tilstrekkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige er wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com

Du har rett til å få opplyst hvilke informasjoner vi har lagret på deg. 

Hvis du mener opplysningene er uriktige har du rett til å få dem rettet. I noen tilfeller har vi plikt til å slette din persondata, hvis du ber om det. Det kan være hvis dine data ikke lengre er nødvendige i forhold til det formål som vi skal bruke dem til. Du kan kontakte oss hvis du mener dine data blir brukt i strid med lovgivningen på info@probioform.no. 

Se vår personvernpolitikk for ytterligere informasjon. 

Handlevogn0
Det er ingen produkter
Fortsette å handle
0